درباره مجموعه کیادژ پرشین

شرکت  مهندسی کیادژپرشین با هدف بهره مندی از توان فنی ومهندسی مدیران وشرکاء که هر کدام تجربیات ارزنده وسوابق طولانی در امور شهرسازی،راهسازی، ساختمان سازی وابنیه های فنی دارند وبه منظور مشارکت در عمران وآبادانی کشور عزیزمان در سال 1386 تاسیس گردیده است.

سیاست کلی شرکت بر اساس اعتقاد وتعهد عملی ورعایت اصول فنی ،ضوابط ومقررات واحترام به روابط فی مابین شرکاء وکارفرمایان تعیین ومورد هدف قرارگرفته است.امید است با تلاش ومشارکت همکاران وپیشرفت روز افزون بتواند به عنوان عضوی از خانواده عمرانی کشور سهم کوچکی در تحقق این اهداف داشته باشد.

 مشخصات ثبتی شرکت:

نوع شرکت : سهامی خاص

استان محل ثبت : تهران

شماره ثبت : 313918

شماره ملی : 10103494590

کداقتصادی : 411356556617

کد پستی : 1998713884

تاریخ ثبت : 10/9/1386