مجتمع تجاری لیلیوم

مجتمع تجاری لیلیوم

مجتمع تجاری لیلیوم

کار فرما : وزارت راه وشهرسازی – شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری طرح : شرکت کیادژ پرشین

سال : 1398