قم

پروژه 18 سوله صنعتی شهرک قنوات قم

پروژه 18 سوله صنعتی شهرک قنوات قم

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان قم

مشاور:مهندسین مشاور رتک

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : قم
فاز 10 کارگاهی پروژه شهرک صنعتی شکوهیه قم

فاز 10 کارگاهی پروژه شهرک صنعتی شکوهیه قم

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان قم

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : قم
پروژه فاز11 کارگاهی پروژه شهرک صنعتی شکوهیه قم

پروژه فاز11 کارگاهی پروژه شهرک صنعتی شکوهیه قم

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان قم

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : قم