تهران

مجتمع تجاری لیلیوم

مجتمع تجاری لیلیوم

کار فرما : وزارت راه وشهرسازی – شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری طرح : شرکت کیادژ پرشین

محل : تهران
سال : 1398
پروژه 312 واحدی

پروژه 312 واحدی

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

 

محل : تهران
پروژه سالن های ورزشی سایت دره بهشت پردیس

پروژه سالن های ورزشی سایت دره بهشت پردیس

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : تهران
پروژه مجتمع تجاری  دنا  3 (  فاز 8 پردیس )

پروژه مجتمع تجاری دنا 3 ( فاز 8 پردیس )

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : تهران
پروژه مجتمع تجاری دنا 1 (فاز 8 پردیس)

پروژه مجتمع تجاری دنا 1 (فاز 8 پردیس)

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

محل : تهران
پروژه دیوار حریم راه آهن تهران، تپه سفید

پروژه دیوار حریم راه آهن تهران، تپه سفید

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید رامشار

پیمانکار: شرکت کیادژ پرشین

محل : تهران
پروژه محوطه سازی مسکن مهر پردیس

پروژه محوطه سازی مسکن مهر پردیس

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی – شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری طرح : شرکت کیادژ پرشین

محل : تهران
پروژه  ۲۰۰واحدی فاز ۸ پردیس

پروژه ۲۰۰واحدی فاز ۸ پردیس

کار فرما : وزارت راه وشهرسازی – شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری طرح : شرکت کیادژ پرشین

محل : تهران
سال : 1380
پروژه ۲۷۲ واحدی فاز ۸ پردیس

پروژه ۲۷۲ واحدی فاز ۸ پردیس

کار فرما:وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید پردیس

مجری طرح:شرکت کیادژ پرشین

محل : تهران
سال : 1380