پروژه محوطه سازی مسکن مهر رامشار

پروژه محوطه سازی مسکن مهر رامشار

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید رامشار

مشاور ارشد: شرکت مهندسین مشاور بنکوه سازان

مشاور نظارت: مهندسین مشاور مهبان سازه تدبیر

مجری طرح: قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا

پیمانکار: شرکت کیادژ پرشین

گالری تصاویر