پروژه مجتمع تجاری دنا 1 (فاز 8 پردیس)

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید پردیس

مشاور: مهندسین مشاور رتک

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین