پروژه مجتمع تجاری دنا 3 ( فاز 8 پردیس )

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید پردیس

مشاور: مهندسین مشاور رتک

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین