بازسازی بلوک 5 طبقه ، 15 واحدی مسکونی اصفهان

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین