مجتمع تجاری لیلیوم

مجتمع تجاری لیلیوم
سال : 1398 محل : تهران

کار فرما : وزارت راه وشهرسازی – شرکت عمران شهر جدید پردیس

مشاور نظارت : شرکت مهندسین مشاور آشیان طرح مهرگان

مجری طرح : شرکت کیادژ پرشین

گالری تصاویر