پروژه 288 واحدی پرند

پروژه 288 واحدی پرند
سال : 1400 محل : تهران

کار فرما : وزارت راه وشهرسازی – شرکت عمران شهر جدید پردیس

مشاور نظارت : ارک طرح ارم 

مجری طرح : شرکت کیادژ پرشین

گالری تصاویر