پروژه 144 واحدی پردیس

سال : 1399 محل : تهران

کار فرما : وزارت راه وشهرسازی – شرکت عمران شهر جدید پردیس

مشاور سازه : ارگ طرح ارم 

مشاور محوطه : پارس پرنون

مجری طرح : شرکت کیادژ پرشین

گالری تصاویر