پروژه 312 واحدی

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید پردیس

مشاور: سبز اندیش پایش (ساپ)

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین

گالری تصاویر