پروژه سالن های ورزشی سایت دره بهشت پردیس

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید پردیس

مشاور: مهندسین مشاور رتک

مجری: شرکت مهندسی کیادژ پرشین