پروژه دیوار حریم راه آهن تهران، تپه سفید

پروژه دیوار حریم راه آهن تهران، تپه سفید

کارفرما: وزارت راه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید رامشار

مشاور ارشد: شرکت مهندسین مشاور بنکوه سازان

مشاور نظارت: مهندسین مشاور مهبان سازه تدبیر

مجری طرح: قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا

پیمانکار: شرکت کیادژ پرشین

گالری تصاویر